Trwa wczytywanie produktów
Copy General
Strona główna Polityka prywatności

 

Szanowni Państwo,

ten dokument zawiera podstawowe informacje o tym, jak przetwarzane są Państwa dane osobowe. Został on przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administrator Danych:
COPY GENERAL Sp. z o.o. Siedziba: ul. Usypiskowa 1, 02-386 Warszawa, woj. Mazowieckie, Polska, NIP: 526 000 44 34, REGON: 010117071. Podmiot wpisany do KRS prowadzonego przez Sąd rejonowy dla M.ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000170230.

Z Administratorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 22 628 62 52, faxem 22 652 29 24 lub mailowo pod adresem rodo@copygeneral.pl

2. Cel, dla którego potrzebujemy danych osobowych i zasadność ich przetwarzania

1. Zawarcie oraz późniejsze wykonanie umowy/zlecenia między administratorem danych a Państwem (art. 6 ust. 1 pkt. “b” RODO). Inne zobowiązania prawne wynikające z takiego związku, w których administrator danych musi przetwarzać dane osobowe w tym celu (art. 6 ust. 1 pkt. “c” RODO);
2. W celach marketingowych, do promocji produktów, usług oraz do komunikacji biznesowej. W tym celu Administrator otrzymuje jednoznaczną zgodę (Art 6 ustęp 1 pkt. “a” RODO);
3. Ochrona swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 pkt. “f” RODO), ma na celu zapewnienie ochrony dokumentów, które zostały nam powierzone do przetwarzania oraz ochrony naszej właśności.

Przekazywanie danych osobowych Administratorowi jest wymogiem prawnym i umownym. Jeśli chodzi o udostępnianie danych osobowych do celów marketingowych, które nie są konieczne do wykonania zobowiązań umownych i prawnych Administratora, wymagane jest wyrażenie zgody. Jeśli Administrator nie otrzyma zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie oznacza to, że Administrator w konsekwencji odmówi dostarczenia Państwa produktu lub usługi na podstawie umowy.

Poprzez uzasadniony interes rozumiemy dane konieczne do wypełnienie wszystkich zobowiązań umownych, zobowiązań prawnych, które mają na celu ochronę działalność oraz majątek Administratora.

Legalność przetwarzania jest określona przez art 6 ust. 1 RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umów oraz do realizacji zobowiązań prawnym w celu ochrony uzasadnionych interesów Administracja danymi lub ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Legalności przetwarzania oprzeć można na przykładzie ustawy o Rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994 r.

3. Dane osobowe i ich przetwarzanie

Przetwarzamy te dane osobowe:

1. Podstawowe dane identyfikacyjne - imię i nazwisko lub nazwę i adres firmy oraz jej numer identyfikacyjny i numer VAT,
2. Dane kontaktowe - numer telefonu i adres e-mail (jest to dla Państwa unikalny identyfikator)
3. Informacje o świadczonych przez nas usługach
4. Wzajemne informacje komunikacyjne - informacje z wiadomości e-mail, zapisów połączeń lub formularzy kontaktowych

5. Dane rozliczeniowe i transakcyjne - w szczególności informacje pojawiające się na fakturach, wynegocjowanych warunkach rozliczeniowych i otrzymanych płatnościach
6. Dane lokalizacyjne - adresy, które podasz nam w celu wykonania usług
7. Identyfikatory sieciowe “cookie” - patrz http://www.copygeneral.pl/oswiadczenie-dotyczace-plikow-cookie

3.1. Osobiste źródło danych
Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa , w szczególności z wypełnianych formularzy, maili, rozmów telefonicznych oraz z zawieranych umów. Dane osobowe mogą również pochodzić z publicznie dostępnych źródeł, rejestrów i zapisów, jak na przykład z rejestru handlowego.

3.2. Czas przetwarzania
Informacje archiwizujemy na podstawie terminów przewidzianych w przepisach. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartych umów, przez okres trwania możliwości zawarcia takich umów oraz przez czas trwania skutków prawnych tych umów oraz dla oceny i realizacji roszczeń wynikających z tych umów.

3.3. Udostępnianie danych
Dane osobowe są przekazywane w ramach ustawowych zobowiązań organom państwowym takim jak administratorzy podatkowi, sądy, organy ścigania.

Będziemy także przekazywać niezbędne informacje osobowe w przypadku korzystania z podwykonawców - dotyczy to firm transportowych, dostawców usług pocztowych, grafików i innych podwykonawców zewnętrznych. Tymi podwykonawcami mogą być również inne firmy z grupy COPY GENERAL.

Podczas przetwarzania zamówień korzystamy z różnych systemów, które instalujemy na naszych urządzeniach. Jeśli korzystamy z wykonawcy zewnętrznego, to zawarliśmy z nim odpowiednią umowę w której zaznaczone jest iż przekazane dane będą zabezpieczone w sposób zgody z RODO.

Do wysyłania ofert handlowych za pośrednictwem poczty e-mail i SMS używamy zewnętrznego dostawcy. Przetwarzamy jedynie niezbędne dane (nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Wszystkim procesorom zapewniamy bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w pełnej zgodności z RODO.Nie będziemy przekazywać danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani żadnej organizacji międzynarodowej

4. Prawa Klienta

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo zagwarantowane prawa opisane w tym artykule.

Wszelkie komunikaty i oświadczenia na temat uprawnień są dostarczane przez Administratora bezpłatnie. Jeżeli wniosek jest w sposób oczywisty nieuzasadniony lub nieproporcjonalny, Administrator ma prawo do naliczenia opłaty odzwierciedlającej koszty administracyjne związane z zapewnieniem wymaganych informacji. W przypadku powtarzającego się wniosku o dostarczenie kopii danych osobowych Administrator zastrzega sobie prawo do tego aby pobierać rozsądne opłaty za koszty administracyjne.

Odpowiedź oraz informacje o podjętych środkach zostaną dostarczone przez Administratora tak szybko, jak to możliwe.

4.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych
Mają Państwo prawo do żądania informacji o tym, czy dane osobowe są przetwarzane, czy nie. Jeśli dane osobowe są przetwarzane, masz prawo do żądania szczegółowych informacji o tym jakie dane osobowe i kontaktowe są przetwarzane, jakie podmioty je przetwarzają, celu przetwarzania danych, kategoriach przetwarzanych danych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o liście swoich praw, o możliwości skontaktowania się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych,o źródle pozyskania przetwarzanych danych osobowych oraz o automatycznym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

4.2. Prawo dostępu do danych osobowych
Mają Państwo prawo do żądania informacji, czy dane osobowe są przetwarzane, czy też nie. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane mogą Państwo żądać informacji o celach przetwarzania danych, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, czasie przechowywania danych osobowych, informacji na temat swoich praw. Istnieje również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do informacji o źródle danych osobowych, informacji o tym, czy istnieje zautomatyzowany proces podejmowania decyzji oraz informacji o profilowaniu. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych. Prawo do uzyskania tego dokumentu nie może jednak negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

4.3. Prawo do wglądu i aktualizacji danych
Mają Państwo prawo do wglądu oraz aktualizowania swoich danych osobowych. Jednak w przypadku nagrań z monitoringu prawo to nie ma zastosowania.

4.4. Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
Mają Państwo prawo zażądać od Administratora usunięcia swoich danych osobowych. Takie przypadki obejmują np. sytuacje gdy przetwarzane dane nie są już potrzebne do celów wymienionych powyżej. Administrator automatycznie usunie dane osobowe po upływie daty ważności, istnieje możliwość usunięcia danych na żądanie, w dowolnym momencie. Każde żądanie jest indywidualnie oceniane i jeśli istnieje obowiązek lub uzasadniony interes takie żądanie może zostać odrzucone.

4.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Administrator przetwarza dane osobowe tylko w niezbędnym zakresie. Jeżeli uważają Państwo że Administrator przekracza swoje uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i przetwarza je niezgodnie z określonymi celami, może wnioskować o zaprzestanie przetwarzania danych bądź przetwarzanie ich w minimalnym zakresie. Prośba jest przedmiotem indywidualnej oceny.

4.6. Prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z ustawą mają Państwo prawo do żądania przeniesienia danych osobowych wyznaczonemu przez Państwa Administratorowi.

4.7. Prawo do sprzeciwu i automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji
Jeśli Państwo stwierdzą lub uznają, że Administrator przetwarza dane osobowe wbrew ochronie życia prywatnego i osobistego lub z naruszeniem przepisów prawa. Masz prawo skontaktować się z Administratorem i poprosić go o wyjaśnienie lub wyeliminowanie powstałego błędu. Możesz również wnieść sprzeciw przeciw do automatycznego podejmowania decyzji oraz profilowaniu (nie dotyczy zapisów z kamer).

4.8. Prawo do złożenia skargi
Mają Państwo prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu złożenia skargi.

4.9. Prawo do wycofania zgody
Osoba udzielająca zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej lub wysyłając odwołanie na adres e-mail rodo@copygeneral.pl.

5. Procesor danych osobowych

W sytuacji powierzenia nam dokumentów zawierających dane osobowe lub w celu realizacji zamówienia, których realizacja wymaga danych osobowych innych osób (produkcję personalizowanych materiałów, itp.) jesteśmy procesorem danych. Realizując zamówienie, postępujemy zgodnie z instrukcjami zamawiającego. Na zasadach zawartych w umowie lub zamówieniu.

Dane dla tych zamówień (które mogą zawierać dane osobowe) są przetwarzane przez okres niezbędny określony umowami lub skasowane na Państwa życzenie przesłane na adres rodo@copygeneral.pl

6. Ważność

Ten dokument jest ważny od 25 maja 2018 roku i może być aktualizowany w dowolnym momencie. Aktualna wersja będzie zawsze publikowana na stronie internetowej firmy.
 

Oświadczenie dotyczące plików cookie

Są to małe pliki danych, które są niezbędne do korzystania z niektórych funkcji witryny, takich jak logowanie. W przypadku plików cookie witryna może również zapamiętać różne ustawienia, takie jak język, czcionka i inne opcje wyboru witryny. Dlatego umieszczamy ciasteczka na Twoim komputerze. To samo dzieje się w przypadku większości dużych stron internetowych i dostawców.

Do czego używamy ciasteczek na tej stronie?
Pliki cookie można podzielić na dwa podstawowe gatunki w zależności od ich trwałości:

 • Krótkoterminowe Pliki cookie sesyjne  - pozostają w przeglądarce do momentu jej zamknięcia, a następnie są usuwane.
 • Długoterminowe Trwałe pliki cookie – pozostają w przeglądarce przez dłuższy czas (w zależności od ustawień przeglądarki oraz ustawień plików cookie) można je również usunąć ręcznie.
Plików cookie na naszej stronie używamy:
Techniczne (krótkoterminowe) - są one niezbędne do zapewnienia elementarnej funkcjonalności witryny, tj. Wstawiania produktów do koszyka, procesu zakupu i prawidłowego wyświetlania strony która wymaga javascript lub nie.
 • YouTube (krótko i długoterminowo) - korzystając z odtwarzacza wideo YouTube. Są one umieszczane na komputerze po uruchomieniu odtwarzacza.
 • Google Analytics (długoterminowe) - Aby pomóc nam w lepszym dostosowywaniu witryny, używamy Google Analytics do śledzenia anonimowych danych o zachowaniu użytkowników.
 • AdWords (długoterminowy) - generowany przez system reklamowy. Korzystając z tych plików cookie, możemy ocenić skuteczność naszych kanałów sprzedaży.

Facebook (zarówno krótki, jak i długi) - są używane przez widget sieci społecznościowej Facebook, który jest zawarty na tej stronie.

Pliki cookie nigdy nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika i nigdy nie dostarczają poufnych lub osobistych danych.

Jak zmodyfikować użycie plików cookie
Wszystkie pliki cookie znajdujące się już na Twoim komputerze mogą zostać usunięte. Większość przeglądarek oferuje również opcję blokowania plików cookie na komputerze, ale w takim przypadku nie będzie można korzystać ze wszystkich naszych usług online. Aby uzyskać szczegółowe informacje o przechowywaniu plików cookie w przeglądarce, odwiedź strony przeglądarki przeglądarki. Najpopularniejsze przeglądarki to:

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Opera
 • Android

Szczegółowe informacje znajdują się w AboutCookies.org.

Korzystanie z Google Analytics
Strona korzysta z Google Analytics dostarczonego przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje na temat korzystania z witryny wraz z zawartością pliku cookie będą przesyłane i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny i raportowania jej działań dla jej operatorów i świadczenia dodatkowych usług związanych z działaniami w witrynie i ogólnie z korzystaniem z Internetu. Google może również udostępniać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo, lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają te informacje dla Google.

Aby chronić Twoją prywatność, zmodyfikowaliśmy Google Analytics tak, aby nie rejestrował Twojego adresu IP.

Google Analytics jest rozszerzony o powiązane funkcje reklamowe Google, a mianowicie:

 • Wyświetla raporty w sieci reklamowej Google,
 • Remarketing (wyświetlanie reklam w sieci partnerskiej na podstawie oglądanych produktów)
Zaawansowane raporty demograficzne (raportowanie anonimowych danych demograficznych).

Dowiedz się więcej o przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych w Warunkach korzystania z usługi Google.  

Jak wyłączyć śledzenie Google Analytics
Za pomocą wtyczki Google możesz zablokować wysyłanie anonimowych statystyk za pomocą Google Analytics. Tę wtyczkę należy pobrać i zainstalować w przeglądarce.

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest COPY GENERAL Sp. z o.o. Siedziba: ul. Usypiskowa 1, 02-386 Warszawa, woj. Mazowieckie, tel: (22) 628 62 52

2) Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu dostępu odbywa się w celu zabezpieczenia punktu usługowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie punktu usługowego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. fe  RODO.

3) Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych.   

4) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres od 14 do 30 dni.

7) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • do ograniczenia przetwarzania danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.

8) Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

9) Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie punktu usługowego. Na terenie punktu usługowego znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany. 
KEY2PRINT 2018